Menu

Štatút súťaže

Organizátorom súťaže (ďalej ako „súťaž“) je Dr. Popovič – Inštitút, s. r. o. (ďalej len „organizátor“). Súťaž sa riadi pravidlami uvedenými v tomto štatúte.

  1. Cieľ, termín a predmet súťaže

1.1. Súťaž prebieha Instagramovej stránke https://www.instagram.com/institutdrpopovica/

1.2. Súťaž je propagačnou súťažou cielenou na propagáciu a zviditeľnenie profilu organizátora súťaže na sociálnej sieti a ním ponúkaných služieb.

1.3. Termín konania súťaže: začiatok 2023 – 24.12.2023

1.4. Predmetom súťaže a podmienkou zapojenia sa do nej, je odpovedanie na súťažnú otázku uvedenú v popise príspevku v trvaní súťaže.

1.5. Súťažný príspevok znie: VIANOČNÁ SÚŤAŽ s Dr.Popovič Inštitút 🤩

Vyhrajte laserovú epiláciu podľa vlastného výberu.

Kto by mal o súťaži podľa vás vedieť? Označte ho v komentári a nezabudnite sledovať naše sociálne siete.

ČO MÔŽETE VYHRAŤ?

– Laserovú epiláciu podľa vlastného výberu.
– 3 sedenia
– Na zákrok sa môžete dostaviť kedykoľvek v roku 2024

🎄SÚŤAŽ TRVÁ DO 24.12.2023🎄

VYŽREBOVANIE SA USKUTOČNÍ MEDZI SVIATKAMI.

Držíme palce!
______

Štatút súťaže: www.drpopovic.sk/statut-sutaze/

______

#drpopovic #institutdrpopovica #laserovaepilacia #epilacia #laserepilation #bratislava #slovensko #hladkapokozka #krasabezchlpkov #zdravaplet #epilaciatela #sebavedomie #klinika #klinikadrpopovica

2.Účastníci súťaže a ochrana osobných údajov

2.1 Účastníkom súťaže (ďalej len „Účastník“) a výhercom v súťaži sa môže stať fyzická osoba:

  • s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, a ktorá je plnoletá
  • ktorá má zriadený účet na sociálnej sieti Instagram a nevyužíva duplicitné kontá resp. identity na sociálnej sieti Instagram (v prípade pochybností musí Účastník na výzvu organizátora preukázať autenticitu svojho Instagramového profilu, inak bude zo súťaže vyradený), a ktorá spĺňa podmienky uvedené v tomto štatúte, a ktorá nie je vylúčenou osobou podľa čl. 2.2 tohto štatútu.

2.2 Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora Dr. Popovič inštitút, s.r.o ani zamestnanci spolupracujúcich zmluvných partnerov, ktoré pre organizátora spravujú Instagramovú stránku, ani rodinní príslušníci týchto osôb (tzv. vylúčené osoby). Organizátor si vyhradzuje právo podľa vlastného rozhodnutia vyradiť Účastníka, a to najmä z dôvodu fiktívnych a nekalých aktivít v súvislosti so súťažou, či pri existencii podozrenia na takéto aktivity.

2.3 Ak sa rozhodnete zapojiť do súťaže, Vaše osobné údaje poskytujete organizátorovi: Dr. Popovič inštitút, s.r.o., Seberíniho 9, Bratislava (tzv. prevádzkovateľ).

2.4 Zapojenie sa do súťaže je výlučne dobrovoľné a záleží na rozhodnutí Účastníka. Zapojením sa do súťaže Účastník súhlasí s pravidlami súťaže. Zároveň Účastník berie na vedomie a súhlasí, že organizátor ako prevádzkovateľ podľa platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov  bude pre účely realizácie súťaže spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu: (i) meno a priezvisko resp. Instagram-nick Účastníka, (ii) verejný profil Účastníka na Instagram-u, (iii) emailová adresa registrovaná na sociálnej sieti Instagram, (iv) komentáre, obrázky, fotografie vložené Účastníkom na Instagramovú stránku súťaže (ďalej len „osobné údaje“). Ak sa Účastník stane výhercom súťaže, organizátor bude spracovávať aj ním uvedenú adresu a telefonický kontakt potrebné pre doručenie výhry. Právny základom spracovávania je teda súhlas Účastníka ako dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia EU o ochrane údajov (ďalej len “GDPR“), ktorý je vyjadrený zapojením sa do vyhlasovanej súťaže. Osobné údaje budú spracovávané za účelom účasti Účastníka v súťaži, vyhodnotenia priebehu súťaže, vyhlásenia jej výsledkov a doručenia výhry.

2.5 Osobné údaje budú spracúvané po dobu, po ktorú bude trvať účel ich spracovania, najdlhšie však po dobu jedného roka po skončení súťaže. Účastník môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním e-mailom zaslaným na adresu: jan.popovic@drpopovic.sk alebo písomne na adrese Seberíniho 9, Bratislava. Účastník berie na vedomie, že odvolaním jeho súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude jeho ďalšia účasť v súťaži resp. odovzdanie výhry objektívne možné.

2.6 Na spracovaní osobných údajov sa môžu podieľať aj tzv. sprostredkovatelia, ktorí zabezpečujú marketingovú podporu organizátora a tiež doručovacie spoločnosti zabezpečujúce doručenie výhry výhercovi.

2.7 Osobné údaje budú zverejnené iba v rozsahu, v akom ich zverejnil sám Účastník súťaže. Účastník berie na vedomie, že jeho komentár alebo iná aktivita na Instagrame je resp. môže byť verejná. Pre prípad, že sa Účastník stane výhercom súťaže, Účastník zároveň udeľuje organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho mena a priezviska (prípadne prvého písmena priezviska) resp. Instagram nick Účastníka ako výhercu súťaže na Instagramovej stránke https://www.instagram.com/institutdrpopovica/  ako aj na stránke www.drpopovic.sk. Účastník tiež súhlasí, že organizátor a/alebo doručovateľ výhry ho bude v súvislosti s výhrou a jej doručením kontaktovať telefonicky a elektronickými prostriedkami (cez Instagram alebo e-mailovou správou na adresu registrovanú na sociálnej sieti Instagram).

2.8 Účastník nie je oprávnený v rámci súťaže poskytovať organizátorovi akékoľvek osobné údaje či obrazové alebo zvukovo-obrazové záznamy (fotografie/videá) iných osôb. Ak tak účastník napriek tomu urobí, takto získané osobné údaje budú považované za náhodne získané, bez stanovenia ich účelu spracúvania zo strany prevádzkovateľa a správa obsahujúca takéto osobné údaje bude organizátorom odstránená s tým, že príspevok/správa Účastníka nebude zaradený/á do súťaže.

2.9 Účastník ako dotknutá osoba má právo (i) na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k svojim údajom podľa čl. 15 GDPR; (ii) na opravu nesprávnych, resp. doplnenie neúplných údajov; (iii) vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo v prípadoch a za podmienok uvedených v čl. 17 GDPR, (iv) obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR; (iv) získať údaje, ktoré poskytol prevádzkovateľovi a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi za podmienok uvedených v čl. 20 GDPR; (v) namietať podľa čl. 21 GDPR. Svoje práva môžete uplatniť elektronicky na adrese: jan.popovic@drpopovic.sk alebo písomne na Dr. Popovič inštitút, s.r.o., Seberíniho 9, Bratislava. (ďalej len „organizátor“)..

2.10 Pri podozrení na nezákonné spracovanie osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; www.dataprotection.gov.sk . V prípade otázok nás prosím kontaktujte: zodpovedná osoba prevádzkovateľa: info@dualnaakademia.sk

  1. Výhra a počet výhercov

3.1 Výhrou v súťaži je:

  1. Vianočná poukážka na 3 sedenia laserovej epilácie, miesto podľa vlastného výberu. Poukážka platí po celý rok 2024

3.2 Počet výhercov: 1

Výherca obdrží produkt vymenovaný vyššie.

3.3 Výhru nie je možné vyplácať v hotovosti či zameniť za náhradnú kompenzáciu. Výhra sa doručuje iba na poštovú adresu v Slovenskej republike, prípadne si výherca môže prísť výhru prevziať osobne.

  1. Pravidlá súťaže

4.1 Súťaž sa uskutoční v termínoch uvedených v tomto štatúte resp. určených v príspevku, ktorým sa súťaž vyhlasuje.

4.2 Do súťaže a žrebovania o výhru bude zaradený každý Účastník, ktorý do času ukončenia  súťaže splnil podmienky uvedené v tomto štatúte resp. v príspevku, ktorým sa súťaž vyhlasuje.

4.3. Organizátor spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži, vyberie výhercu, ktorého tip sa bude najbližšie. V prípade viacerých zhodných odpovedí sa výhercom stane ten, kto odpovedal ako prvý. Ak nebude možné určiť kto odpovedal správne skôr, výhercu vyžrebuje organizátor z tých Účastníkov, ktorí boli v tipovaní najbližšie . Prípadné žrebovanie a následné vyhlásenie výhercu sa uskutoční po 24.12.2023.

4.4. Výherca bude o výhre informovaný prostredníctvom Instagramu (cez správu alebo reakciou na výhercov komentár/odpoveď pod príspevkom súťaže) alebo e-mailovou správou zaslanou na adresu registrovanú na sociálnej sieti Instagram. Súčasne bude výherca vyzvaný súkromnou správou na oznámenie adresy, na ktorú mu má byť výhra zaslaná poštou a telefonického kontaktu, ktorý je nevyhnutný pre doručenie výhry prostredníctvom kuriéra. Účastník tieto údaje oznámi organizátorovi cez súkromnú Instgramovú správu alebo emailom. Ak výherca výhru odmietne, alebo ak nebude reagovať na oznámenie o výhre resp. neoznámi údaje pre doručenie výhry organizátorovi do 5 pracovných dní po zaslaní oznámenia, bude vyžrebovaný ďalší výherca; v opačnom prípade bude výhra výhercovi zaslaná poštou alebo kuriérom do 14 dní od potvrdenia výhry výhercom a oznámenia požadovaných údajov. Organizátor nezodpovedá za škody vzniknuté v súvislosti s nemožnosťou kontaktovania výhercu, neuplatnením, resp. nevyužitím výhry, nemožnosťou doručenia výhry, ani za škody vzniknuté v súvislosti s prípadnými nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkom.

4.5. Organizátor má právo výhru v súťaži výhercovi neodovzdať alebo požadovať jej vrátenie, ak sa zistí, že výherca používa duplicitné Instagramové kontá, alebo nepreukázal v prípade pochybností skutočnosť, že mu patrí Instagramové konto výhercu, ak nesplnil podmienky súťaže alebo všetky podmienky na odovzdanie výhry alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu.

4.6. Účastník je sám a výlučne zodpovedný za obsah ním zverejnený na Instagramovej stránke súťaže a organizátor za tento obsah nenesie žiadnu zodpovednosť. Ak však organizátor bude podľa svojho výlučného uváženia považovať obsah aktivity Účastníka v súťaži z akýchkoľvek dôvodov za nevhodný, je organizátor oprávnený príspevok/správu/komentár či fotografiu vloženú Účastníkom odstrániť a Účastníka zo súťaže vyradiť. Ak v dôsledku konania alebo nekonania Účastníka vznikne organizátorovi alebo ostatným Účastníkom prípadne tretím osobám akákoľvek škoda alebo ujma, je Účastník, ktorý škodu/ujmu spôsobil, povinný ju v plnom rozsahu nahradiť.

  1. Záverečné ustanovenia

5.1 Organizátor si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia súťaž kedykoľvek prerušiť, skrátiť, predĺžiť alebo ukončiť, či zmeniť jej pravidlá. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže organizátor zverejní na Instagramovej stránke https://www.instagram.com/institutdrpopovica/.

5.2 Organizátor nezodpovedá za prípadné technické, telekomunikačné či iné poruchy alebo problémy v súvislosti so súťažou (vzniknuté najmä na strane poskytovateľov internetu alebo služby Instagram alebo nemožnosti pripojenia na strane Účastníka, ani za prípadné poruchy či problémy u organizátora alebo u spolupracujúcich osôb).

5.3 Účasť v súťaži ani výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. Výsledky súťaže oznámené organizátorom sú konečné; v prípade pochybností o splnení pravidiel súťaže alebo rozporov súvisiacich s touto súťažou je rozhodujúce rozhodnutie organizátora.

5.4 Organizátor vyhlasuje, že táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Instagram a nemá s ňou žiaden vzťah. Účastník súťaže súhlasí, že spoločnosť Instagram nemá z titulu účasti Účastníka v súťaži voči nemu žiadne záväzky.

V Bratislave, dňa 17.11.2023